Friday, 6 November 2020

Definition of Planetosaurus

Planetosaurus is the form in which humanity is crossing planetary boundaries. Planetosaurus is an attitude towards humanity considering it the greatest word/concept ever to be conceived and whose drive to excellence is currently apparent in very different spaces other than technologic media. It is especially focused on the relation between virtual and virtue. 

Its full name is Planetosaurus Nealterarta: an unhatched eternal being which is forced to depend on outer body experience. Prisoner of the science which catalogued it, is searching for numbers, words, understanding and imagination. Its name, thirteen letters encrusted on his body, gives the following vibrating strains forming its Star Spangled Banner: 

Neura Last Sup 

Atonal Pursues
Natural Opuses
Lustrous Paean
No Aural Setups

Protean Usuals
Transpose Luau
Astral Upon Use
Sarape Soul Nut

Sultana Uprose
Natural Spouse
Trousseau Plan
Aureolas' Punts

Supernal Autos
Oust Up Arsenal
Unseat Parlous
A Strenuous Lap

Sun, Our Palates
Areal Stun Opus
Up Tonus Areals
Sealant Our Sup

Planetosaurus is a symbol of driving force of cosmic creation and, as any mythical being, is a collective perception. The Sun is also a symbol of our perception because it originates all photons enabling our vision. Our cosmic perception is non-photonic because we literally are part of the Sun and as consequence we have the power of illumination. Who created "me" is less important than who created the Sun because we are all creations of the Sun living in his cucumber-looking sphere. Planetosaurus is offspring of father Sun and mother Earth with Water and Air, its masculine-feminine siblings. Planetosaurus is the hatching humanity in its extraplanetary galactic form. In whichever galaxy we may travel we remain ambassadors of our Sun to his blessed relatives bearing the proof of its mastery of star material. 

Planetosaurus points that presently humanity is excesively worshipped in individual form and that here lies the necessary switch between competition and cooperation: through relation, interconnectedness and celebration of others in the cosmic brotherhood. Central to illumination is the personal removal from fear. Fear is a mechanism developed through evolution which has forged humanity through the ages. Humanity is feeding itself fear as a habit. All states use fear to control their societies to insure their survival. Only individual channeling of fear leads to cooperation. Love is less important than fear as merely represents its absence. Planetosaurus identifies love not dependent of fear which is truly responsible for humanity. 

Closest resemblance of Planetosaurus with an institution would be an August Comte religious offshoot with today's necessary amendments. Planetosaurus Nealterarta Church is focused on its education system which is centred on art. It is a living code and not only a weekend distraction. There are no solely religious manifestations as spirituality is embedded in each and every activity. The most important individual trait is excellence, which lies at the heart of any celebration.

Planetosaurus completely replace inter- with intra- in relation to the concept of nation and as a result the word "intranational" is to be introduced in any instance now using "international". The aim is to allow the logical possibility of taking about any nation as being part of it. 

Its flagship manifestation is Papa Jazz, a reality show which holds The NSP - Non-stop party - Planetosaurus healing division which occasions communal joy. 

Captain Jack PJKNSPЯ aka Pisucios Pitunovski Bulgaris, Pionier-Retard-ActivențiF-Umanitate-Jester-Blogger-"Яl"-Яlяddinяlnimяniя Omnines Monement Omnitei Adviser Eduard Jak Neumann, duke of Analbia, Bitonia, Cleansia, Doiernica, Saxophonia, Dinamica, Rimelnia, Guzgania, Nimenia and Țipenia, Dobrojan Jazzometric Jazzdarme, Founder, Discoverer and Inventor of Blazzaj, a Razal Surazal program of Involuntary Comedy Festival, Jazzulele and Further Education 

Definiția Planetosaurus

Planetosaurus este forma în care omenirea depășește granițele planetare. Planetosaurus este acea atitudine față de umanitate care o consideră cel mai cuprinzător cuvânt/concept care a fost înțeles vreodată de om și al cărui impuls către excelență este evident în prezent în spații foarte diferite, altele decât mediile tehnologice. Este axat în special pe relația dintre virtual și virtute, ambele opusuri ale realității. 

Numele său complet este Planetosaurus Nealterarta: o ființă eternă încă neeclozată, care este forțată să depindă de experiența dinafara corpului. Prizonieră a științei care a catalogat-o, caută cifre, cuvinte, înțelegere și imaginație. Numele său, treisprezece litere încrustate pe corpu-i, oferă în limba engleză, limba Planetosaurului, o mantră formată din douăzeci și unu de anagrame cu următorul înțeles și cântate pe melodia imnului american:

Nostalgia cinei cea de taină 
(Neura Last Sup)

Urmăriri atonale 
(Atonal Pursues)
Opusuri naturale 
(Natural Opuses)
Incantație strălucitoare 
(Lustrous Paean)
Fără configurări sonore 
(No Aural Setups)

De-a lui Proteu 
(Protean Usuals)
Chiolhan transpus 
(Transpose Luau)
Astral la utilizare 
(Astral Upon Use)
Expert în sufletul păturii 
(Sarape Soul Nut)

Sultana ridicată 
(Sultana Uprose)
Soțul natural 
(Natural Spouse)
Plan de lenjerie 
(Trousseau Plan)
Bărcile aureolei 
(Aureolas Punts)

Taxiul divin 
(Supernal Autos)
Arsenal pentru înlocuire 
(Oust Up Arsenal)
Îndepărtarea pericolului 
(Unseat Parlous)
O tură gălăgioasă 
(A Strenuous Lap)

Soare, iată palatele noastre 
(Sun, Our Palates)
Opereta ariei încremenite 
(Areal Stun Opus)
Alianța tonusului ridicat 
(Tonus Up Areals)
Sigiliu cina noastră 
(Sealant Our Sup)

Planetosaurus este un simbol al forței motrice a creației cosmice și, ca orice ființă mitică, este percepție colectivă. Soarele este, de asemenea, un simbol al percepției noastre, deoarece creează toți fotonii care ne permit vederea. Percepția noastră cosmică este non-fotonică deoarece literalmente suntem parte a Soarelui și, în consecință, avem puterea iluminării. Cine a creat „eu” este mai puțin important decât cine a creat Soarele pentru că suntem cu toții organe ale Soarelui care viețuiesc în interiorul sferei sale cu formă de castravete. Planetosaurus este descendența tatălui Soare și a mamei Pământ împreună cu rudele sale Apa și Aerul. Planetosaurus este umanitatea eclozândă în forma sa galactică extraplanetară. În orice galaxie am călători, rămânem ambasadori ai Soarelui către rudele sale dovadă a măiestriei și măreției a manipulării materialului stelar. 

Planetosaurus observă că în prezent umanitatea este venerată excesiv sub formă individuală și că aici se află schimbarea cea necesară între competiție și cooperare: prin relație, interconectare și celebrarea celorlalți în frăție cosmică. Elementul central al iluminării este îndepărtarea personală de frică. Frica este un mecanism dezvoltat prin evoluție care a forjat umanitatea de-a lungul veacurilor. Omenirea își hrănește frica din obicei. Toate statele folosesc frica pentru a-și controla societățile întru asigurarea supraviețuirii instituționale. Numai canalizarea individuală a fricii duce la cooperare. Iubirea este mai puțin importantă decât frica, deoarece reprezintă doar absența ei. Planetosaurul identifică iubirea care nu depinde de frică, care este cu adevărat responsabilă pentru umanitate.

Cea mai apropiată asemănare a lui Planetosaurus cu o instituție ar fi o ramificație religioasă a lui August Comte cu amendamentele necesare ale momentului. Biserica Planetosaurus Nealterarta este axată pe sistemul său de educație centrat pe artă. Este un cod viu și nu doar o distracție de weekend. Nu există manifestări exclusiv religioase, deoarece spiritualitatea este încorporată în fiecare activitate. Cea mai importantă trăsătură individuală este excelența, care se află în centrul oricărei sărbători.

Planetosaurus înlocuiește complet inter- cu intra- în raport cu conceptul de națiune și, ca rezultat, cuvântul „intranațional” e introdus în orice caz care folosește „internațional”. Scopul este de a permite oricui posibilitatea logică de a lua în considerare orice națiune ca făcând parte din ea.

Manifestarea sa principală este Papa Jazz, un reality show care organizează NSP-non stop party, petrecerea necontenită prin care divizia de vindecare Planetosaurus prilejuiește bucuria comunitară. 

cpt Jack PJKNSPЯ, Pisucios Pitunovski Bulgaris, Pionier-Retard-ActivențiF-Umanitate-Bufon-Blogger-"Яl"-Яlяddinяlnimяniя Omnines Sfetnic Finanțent de Omnitei Eduard Jak Neumann, duce de Analbia, Bitonia, Cleansia, Doiernica, Saxofonia, Dinamica, Rimelnia, Guzgania, Nimenia și Țipenia, Jazzdarmul Jazzometric Dobrogean, Inventatorul, Descoperitorul și Întemeietorul Blazzajului, program Razal Surazal din cadrul festivalului de Comedie Involuntară, Jazzulele și Postliceală

Wednesday, 19 August 2020

Elvin McCoy F.Hubbard S.Fortune R.Davis Love Supreme Japan 1988

https://youtu.be/2IGWDeBRYhQ

"Elvin Jones: A Love Supreme," is a 1988 Coltrane tribute concert, recorded in Japan with Freddie Hubbard on trumpet and flugelhorn, Sonny Fortune on tenor saxophone, McCoy Tyner on piano and Richard Davis on bass. Superbly filmed and recorded, this clocks in at almost two hours, and is the most "accessible" example of latter-day Elvin we've found, in that the compositions include "Body and Soul," "I Want to Talk About You," a couple of swinging blues, and the title tune. This is a great, great intro to Elvin, perfect for those who want to learn just why he was a legend. (Jazzlegends.com)

Adults with disabilities act as illiberal but we understand and serve them. The elders are having us educated and infinitely manipulated. Cannot possibly revolt. Only cure is the balance, the jazz balance where the family is clearly lovingly cultivated. Here is the brilliant proof of that. 

Saturday, 25 April 2020

Începi să te gândești și la alții

Cel mai machidon
Cel mai trist machidon e unu Carantina care are moralul la pământ 
Cel mai căutat machidon e unu Carapace care nu iese din casă 
Cel mai citit machidon e unu Papagal care a învățat în Franța
Cel mai fericit machidon e unu Caraoache care are microfon
Cel mai băut machidon e unu Caracuda care stă doar în apă 
Cel mai cinstit machidon e unu Caraula care știe să doarmă 
Cel mai periculos machidon e unu Caraliu care stă în cușcă 
Cel mai ud machidon e unu Caravana care umblă în deșert
Cel mai rapid machidon e unu Caraoschi care fuge la vale
Cel mai ascuns machidon e unu Caraghios care face fețe
Cel mai artist machidon e unu Carabina care are repetiție
Cel mai dus machidon e unu Caraibe care e în vacanță
Cel mai spart machidon e unu Carafa care are femeie
Cel mai lăudat machidon e unu Caracal care e oltean
Cel mai prins machidon e unu Carat care e în lanțuri 

Friday, 27 December 2019

Deformații profesionale la cerere pentru bărbați pensie asigurată


Active Truth Selective Society

Real Anarchist Intra-national-Green-Blue-Purple  

Balkan Conservative Romania Super-Vision-Mega-Movement 

"10 Ceaune" Vote Empowerment Non Stop Party

0.Analbia, 1.Bitonia, 2.Doiernica, 3.Saxophonia, 4.Dinamica, 5.Rimelnia, 6.Cleansia, 7.Guzgania, 8.Nimenia and 9.Țipenia  

Revolution for sale. Who's Buying Romanian Revolution?

The most expensive anti-communist revolution was the Romanian one, measured in thousands of victims. Same time, it is the worst, evident today by the huge disappearance rate of its citizens, measured in millions.

This harmful combination of expensive and lack of quality is still practiced and has even become mandatory. The organizing elite can metamorphose into anything, but itself it cannot reach because it's too cheap and "this shouldn't be done".

If you ask them, you find that things are going well. They have proven that without them there can be no revolution. The people remain anonymous in their pains which they turn into obligatory smiles. The people continue to look at them with confidence and hope.

There are no praises which they cannot control with their precise devices and their vaguely friendly agents. They give the reassuring impression that everything is under control. There may be some problems, but they are smaller than others'. Nowhere is it better than home.

Nationalism is self-mutilation through systematic slaughter of language. How do you realize that someone is a foreigner if you don't speak their language? How can you be proud that you don't know a particular language? Why do you speak a language you do not want to know?

The first step of freedom is refusing to obey. The second comes after suffering. Only the third implies social rationality. Romanians have remained for decades at the first step: they practice non-respect for common sense and the most sinister evidence. Why? Who are they listening to?

Who gives advice on TV on good behavior and fake disobedience? If you listen to them, you learn that they have opposed communism and have overcome it. But the truly persecuted have no visibility. Only the well-trained can make revolution. They're so fake for you to be able to be truthful.

Religion and Politics: Twins Desperate for Individuality

Our first mistake is knowing ourselves created in the image and likeness of a God who is jealous and loving same time. Fact that is full of mistakes makes Bible beautiful and useful. Getting out of it is the only reason to keep on reading it.

Not having and not needing Bible is sign of happy heathens before Genesis. Not an easy position to take. Creation can be deciphered as an alphabet that we invented ourselves. There's nothing wrong with adding to Bible, which is the only desire for human writing, the encryption of creation for rediscovery.

Knowing oneself God is today's only civilized reason. Irrationality cannot be identified from outside, where everything makes sense. My interior is my inferior and also yours, but only from outside. Our union results of resonance and origin. Any writing represents rationalization of the irrational and that's why it remains impossible. If it doesn't, it is tautological, weak and soon collapses as all idle things.

Worst skill acquired in schools is talking about unread books for scoring high marks. To claim knowledge while having absolutely no idea on the subject is the opinion about improvisation of mediocrei. They usually denigrate it while having the feeling that it's a skill they actually master. Atheists reject Bible without reading it, for its separation from scientific language. They cannot create a strong and real opposition, which would require knowledge of the book.

Science has an evolutionary theory about religion, but religion is not capable of embracing science without blaming its fraudulence. It has become dominated by atheists in disguise who guard the preservation of a cultural order. Relating own rite with others is a duty. Any denial of ecumenism is a political act. Using technology for eulogy of primitivism is commonplace and practically explains why we need to meet the lack of human quality in order to estimate its opposite.

Between religion and politics there is the same relationship as between individual and society. Perception of these dimensions in the multidimensional ensemble cannot be replaced by anything. To which to attach a certain change? Both religion and politics claim a monopoly over rationality, without being able to have it. They are true schools of falsification of perception and awareness. Of God we speak only in first person, and of religion only third person. About society in first person and about individualism in third person.

We all have the more to learn as situation gets worse and the more it affects. Cinematography and television are moralizing and they are forced to address as many as possible. They carefully select topics and presentation mode. When not having access to construction plan, we contemplate the results and imagine their reason for creation. Votes replace lack of individual expression which is impossible although easily imaginable. Voting in the field of arts mimics the role of participant in the act of creation, which risks being identified with its own imitation, like a music concert with its printed DVD. 

Revoluție de vânzare! Cine cumpără revoluție românească?

Cea mai scumpă revoluție anticomunistă a fost cea românească, măsurată în mii de victime. Totodată, a fost și cea mai proastă, lucru evident prin rata uriașă de dispariție a cetățenilor, care se măsoară azi în milioane.

Lucrurile scumpe și proaste sunt în continuare cumpărate, ba încă au ajuns chiar obligatorii. Elita organizatoare se poate metamorfoza în orice, doar la sine însuși nu se poate ajunge, pentru că e prea ieftin și așa ceva nu se face. 

Întrebând această elită afli că lucrurile stau foarte bine. Au dovedit că fără ei nu există revoluție. Poporul rămâne la fel de anonim în durerile sale care se transformă în zâmbete obligatorii. Poporul continuă să îi privească cu încredere și speranță. 

Nu există elogii pe care să nu le controleze cu aparatele lor precise și cu agenții lor vag prietenoși. Dau impresia liniștitoare că totul este sub control. Ar exista niște probleme, însă ele sunt mai mici decât ale celorlalți. Nicăieri nu e mai bine ca acasă.

Naționalismul e o automutilare obligatorie realizată prin masacrul sistematic al limbajului. Cum îți dai seama că cineva e străin dacă nu îi vorbești limba? Cum să te poți mândri că nu cunoști o anumită limbă? De ce vorbești o limbă pe care nu vrei să o cunoști? 

Primul pas al libertății este nesupunerea din obișnuință. Al doilea vine după suferință. Abia al treilea presupune raționalitate socială. Românii au rămas de zeci de ani la primul pas: practică nesupunerea față de bunul simț și de cea mai sinistră evidență. De ce? Pe cine ascultă ei?

Cine apare la televizor dând indicații de bună purtare și povești ale falsei îndărătnicii? Dacă îi asculți, afli că s-au împotrivit comunismului și că au biruit. Însă adevărații persecutați nu au vizibilitate. Doar omul bine pregătit poate face revoluție. El e așa de prefăcut tocmai ca să nu te prefaci tu într-un monstru lipsit și nesătul. 

Friday, 20 September 2019

Sunt hrănit. Balul de supraveghere al câinelui-lup 

Tulcea a dat României contemporane politicieni precum L, OT și CA care au reușit să transbordeze sistemului național câte ceva din valorile și năzuințele electoratului acestei regiuni cu totul deosebite în primul rând prin frontiera sa.

Exotismul sau specificitatea marginal-culturală a regiunii ar putea lesne crea unul din cele mai pur levantine festivaluri de manele, ale căror subtilități nu pot fi evitate de nimeni. Salutăm apariția din ultimii ani a festivalurilor de jazz și blues în orașul Tulcea, care sunt menite să aducă plusvaloare culturală unui public liber să asculte pe gratis, în centrul orașului, niște produse culturale deosebite.

Și ceva mai cultural pe lângă dacă se poate. Să am față de gezbluzz dichisit 'dobro' ar însemna pentru ministrul transporturilor să pozeze satisfăcut în față cu șoselele cele mai stupide și exorbitante. Ar trebui să fie stabilit prin lege ca prețul unui festival să fie măcar jumate către artiștii care prestează. E prea scump și prea pe față strângerea de fonduri și nu îmi permit nici biletul care depășește cu mult suma zilnică alocată pentru Bachus.

Sănătate tuturor băieților care se descurcă, că avem loc toți pe planeta asta. Respect și celor care documentează, să vedem și noi pe YouTube. Unii nu merg la concert de rușine, ca un pantofar chinez din Italia la o reuniune în pingele. Alții vorbesc doar cu lampa aprinsă în figură. Documentarea are nevoie să existe măcar în format audio. Ar fi obligatoriu pentru înregistrarea la forurile plătitoare de drepturi de autor și conexe. Cine nu o face, buf trosc amendă.

Frățiorii își dau bani numai între ei precum lecția e predată de oameni care nu cunosc materia. Ne bizuim pe infractorii noștri atâta de mult încât aplaudăm public întâlniri de crimă organizată finanțate de guvern, și numai de către ei. Artistul flămând este cea mai șugubeață invenție a sistemului, monopolistul însuși cel mai turbat inventat vreodată pe planetă care vrea doar să se uite fericit în oglindă și poate să o facă doar dacă a stabilit că nu poate să fie cu nimic mai prejos decât vecinul lui.

Cam asta ar fi rețeta succesului. Cântarea României, faza de bluz și gez este dată în lipsa unui 23 august care a rămas destul de liniștit. Securiștii plătesc să afle că sunt reformați prin crearea genialului stat-cooperativă lipsit de cuvintele 'sindicat' și 'comunism'. Cât costă kilometrul de pe autostrada jazz nu îi umple de niciun fel de remușcare. Ba chiar sunt bineînțeles fuduli cu realizările lor ca niște adevărați nazisovietoizi ce sunt ei. Au adus lebede? Avem apă la bloc? Cât plătești să te lași de furat? Aliluia din țara adolescentului perpetuu.

Singurul lucru care se vinde este dorul. Dorul în care poți să crezi numaidecât. Îl cunoști mai bine decât pe tine. Doar el măsoară toată împlinirea și neîmplinirea. Cei care lucrează cu adevărat sunt adolescenții, care au primit datoria să învețe. Starea de adolescent este cea mai bine definită pentru ca totul ușor să aibă încet încet sens. Câtă vreme corul bărbătesc al viețuitoarelor din spatele blocului începe să se impună, regulile jocului rămân. Asta se întâmplă negreșit undeva, și acela este primul loc unde ar putea să existe și se impune prin absența oricărei opoziții. 

#glugădemăcăleandru

Sunday, 31 March 2019

Worldwide Movement For Developing Relations Across Nations

It is called "Papa Jazz".

It is an instruction manual for community integration.

It is an etno-kitchen different every 12 hours dedicated to home cooks.

The cooking is filmed and the recipes available online to enable self promotion.

The radio presents live music in love of the culture of the cooks interpreted by improvising musicians.

Papa Jazz team is called "Free Collective" and offers opportunity of minimum wage in return for 48 hours a month work.

The instruction manual is build up in every community, specific to situations and with clear objectives openly communicated.

Thursday, 21 February 2019

Brother, what is going on in Gent?...

Gent will always remain the place in which I was abducted by aliens. But this is an almost completely different story. Its name is "Backback 4", and yes, it represents a direction for movement.

For some people, "back" means "up". That became evident in the foyer of the SMAK museum on the 20th February when drummer Giovanni Barcella, saxist Marc de Maeseneer and guitarist Filip Wouters had their concert on the occasion of releasing their new CD

Their music is akin a rover discovering a new planet, with the audience in the position of scientists, comparing samples, focusing on details, asking questions and formulating theories. The objective distance they take from their sources such as jazz, psychedelic and noize looks systematic and scientific. 

This reconstruction is convincing and not forcefully seductive. There is harsh and there is mild, there is force and there is soothe, there is desert and there is thriving life. This powerful sense of space oddysey is keeping you up. You never knew you could do it, but here you are. Why isn't there no surprise? Or, is it?...

Paradoxically, you will not find steps back, but you are allowed to zoom in on carefully chosen instruments, forms, materials or scapes. But you are not going to stay there. You are safely composed in your home, in between your years. Everything is fine. Such a fine job. These people are so laid back, so they rightfully made it a title for their release. 

The opening act of the evening was the equally masterful European sextet "2000". Reedman Jan Klare, trumpeter Bart Maris, trombonist Steve Swell, cellist Elisabeth Coudoux, bassman Wilbert de Joode and drummer Michael Vatcher presented their new album called "Plant".

Their tremendous creative power was carefully constructed during the whole duration of the show. It seemed indeed grounded in biology and gave away sense of growth almost miraculously.

Natural equilibrium and self-restraint was their most evident secret. Transplanting a botanical garden in a modern art museum didn't look any difficult and it was equally focusing on the ground as well as the atmospheric dance.

At some point in the past, the band changed its name. When started by Jan Klare, it was named "1000". Reminiscent of the Fibbonaci sequence, this name inflation also grafts the idea of financial compulsory growth and and industrial environmental damage. During a baffling performance, they managed to water a great variety of seeds in the mind of their audience.